Written by 7:41 e m Hälsa, Psykologi

Psykisk ohälsa – vår tids största folksjukdom?

Den psykiska hälsan är inte alls på topp i många delar av vårt land och psykisk ohälsa bland unga är mycket vanligt. Att vara sjuk fysiskt är vi väl införstådda med och det är enkelt att gå till en doktor och berätta symtomen och få hjälp. När det kommer till psykisk ohälsa så är det betydligt mer komplicerat. Att må dåligt psykiskt är något som inte heller behöver synas utanpå, utan är en “inre” obalans som kan vara svår att tala om. 

Psykisk ohälsa innefattar alla typer av nedstämdhet, det kan vara allt från ångest, depressioner och sömnsvårigheter. Att må dåligt då och då är bara mänskligt och något som vi alla gör emellanåt. När det kommer till just att må dåligt psykiskt så är det fortfarande något som är tabu att prata högt om. Det är också detta som ofta gör att de personer som redan mår dåligt psykiskt stänger inne sig själv mer. Psykisk ohälsa är idag mycket vanligt, men trots detta så är det många som känner skam över att prata om sina problem. I detta inlägg går vi djupare in på den psykiska måendet och hur det kan te sig. 

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och innefattar alla obalanser gällande det psykiska måendet. Några exempel på vad som kan räknas in i begreppet:

 • Nedstämdhet, oro och depression. 
 • Ångest och posttraumatisk stress.
 • Panikångestattacker.
 • Stress och utbrändhet. 
 • Psykiska sjukdomar. 
 • Självmordstankar. 
 • Självskadebeteende.
 • Funktionsnedsättningar. 

Psykisk ohälsa är en gemensam beteckning som innefattar flera olika områden gällande måendet hos personer. Att må dåligt då och då är vanligt och något vi alla gör, men när det kommer till psykisk ohälsa så är det något som påverkar personen i sin vardag och blir en funktionsnedsättning.

Psykisk ohälsa bland unga

Idag är det också vanligt med psykisk ohälsa bland unga. En stor anledning tycks vara vår användning av sociala medier och de många intryck vi får utifrån dagligen. Det läggs en stor press på unga att prestera och passa in i samhället, vilket leder till att många unga mår dåligt. De unga i vårt samhälle idag är den första generationen som lever helt i denna typ av informationssamhälle vi har idag.

Detta påverkar givetvis vuxna också i en stor utsträckning, men detta bör ses som mycket alarmerande. Att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad till sociala medier gör att många lider av både sömnbrist och press utifrån som gör att hjärnan inte får tiden att återhämta sig. Många unga idag känner sig dessutom ensamma och har inte alltid någon vuxen att vända sig till.

Kvinna, Ensamhet, Sorg, Känslor

Varför ökar den psykiska ohälsan bland unga?

Det man har kunnat se i forskning och rapporter är att den psykiska ohälsan bland unga stigit drastiskt sedan 80-talet. Sedan dess så har rapporteringarna om psykosomatiska symtom bland unga mer än fördubblats. Förutom att vi sakta men säkert har gått mot ett informationssamhälle med alldeles för mycket intryck, så tror man också att skolsituationen påverkar. Skolans funktioner brister inom många områden och det är något som förhoppningsvis kommer att ändras kommande år. Några av de faktorer som tros ligga som grund till den ökade psykiska ohälsan bland unga är:

 • Press från skolan. 
 • Familjesituationen. 
 • Den ekonomiska situation.
 • Andra samhällsfaktorer.

Den stora pressen som unga upplever idag kan vi se i skolbarnens resultat, där många unga inte klarar skolan. Detta leder i sin tur till att det blir svårare att få arbete och detta är givetvis något som skapar inre stress. Det finns flera undersökningar som tyder på att skolan fungerar sämre nu än vad den gjort under tidigare årtionden. I undersökningar så har man kunnat se att under perioden mellan 1985-2014 ökade den psykiska ohälsan drastiskt för barn mellan 13-15 år gamla. I de psykosomatiska symtom som rapporterats in så förekommer det oro, nedstämdhet, problem med sömn, huvudvärk och ont i magen som några exempel.

Varför drabbas vi av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan innefatta lindrigare psykiska tillstånd där nedstämdhet och depressioner räknas in. Inom begreppet räknas också med allvarliga psykiska tillstånd in som schizofreni, borderline och autism. Det är svårt att säga bara en enda sak som är orsaken till psykisk ohälsa. Det handlar både om vårt genetiska arv men också om trauman eller samhällsstrukturer som leder till att människor mår dåligt psykiskt.

Vi människor är kännande individer och idag så är inte riktigt vårt samhälle konstruerat att passa in med hur vi fungerar. Hur vi är konstruerade går egentligen emot mycket av hur vi lever idag. Vi är bland annat flockdjur och mår bäst i en grupp där vi också har en uppgift där vi får bidra till gruppen. Idag är ett av Sveriges största problem att många människor lider av ensamhet. Detta leder givetvis också till att fler människor inte mår bra.

Vad finns det för hjälp att få?

Det är många som vittnar om att det kan vara svårt att få hjälp för psykisk ohälsa idag. Vården erbjuder ofta medicinering, vilket bara tar bort symtomen av måendet. Det är viktigt att gå till roten med varför man mår dåligt och då har kognitiv beteendeterapi och psykoterapi visat sig vara positivt.

Om du mår dåligt och behöver söka hjälp så är detta vad du kan göra:

 • Börja alltid med att kontakta din vårdcentral om du har mått sämre längre än 14 dagar. Det är via vårdcentralen som du kan få en remiss till psykologin eller för att få någon att prata med.

 • Om du är under 18 år så är det BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) som kan hjälpa dig vidare med din psykiska ohälsa.

 • Det går idag att prata med kuratorer eller KBT-terapeuter via telefonen och detta kan hjälpa din vidare och ge dig verktyg att börja arbeta för att må bättre.

 • Om du är i akut behov av hjälp och lider av självmordstankar så kan du alltid vända dig till närmaste psykiatrisk akutmottagning eller ringa till 112.

 • För barn under 18 år som har problem i hemmet och far illa hemmavid så går det också att kontakta BRIS. Hit kan du ringa helt anonymt och prata med en vuxen.

 • Om du besökt vårdcentralen och detta inte hjälpte dig så kan du också söka vård hos psykiatrin där de är mer inriktade på just psykisk ohälsa.

För dig som inte vill leva längre:

Det är idag vanligt att lida av självmordstankar. För många är det en tankeflykt, dit man går när livet känns tungt och man kan tänka “om det inte blir bättre, så kan jag alltid ta livet av mig”. Ofta är tanken långt ifrån en handling. För dig som lider av återkommande självmordstankar där tankarna tar över vardagen, så är det mer akut. Om du känner att du är en fara för dig själv, så är det viktigt att du söker hjälp omedelbart. Ingen ska behöva gå runt och må så pass dåligt att de inte längre vill leva. För dig som lider av självmordstankar:

 • Du är inte ensam, även om det känns så. Våga sträcka ut en hand efter hjälp!

 • Om du känner att du behöver hjälp omedelbart, för att du är orolig för att du kommer att ta ditt eget liv så bör du genast uppsöka psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

 • Det finns ett telefonnummer till något som kallas för självmordslinjen dit du kan ringa för att prata med en medmänniska. De som arbetar på självmordslinjen är medkännande och kunniga och kan hjälpa dig att komma på andra tankar.

 • Prata med någon du litar på och berätta hur du mår. Kanske kan någon av dina anhöriga följa med dig till akutmottagningen eller hjälpa dig komma på andra tankar.

Tips för att bevara en god psykisk hälsa:

Vi är som nämnt kännande individer och det finns såklart en hel del som vi kan göra för att bevara vår psykiska hälsa och må bra. Om du lider eller har lidit av psykisk ohälsa så är du nog väl medveten om hur viktigt detta är. Många väljer att inte söka hjälp från vården utan vill försöka lösa sitt mående själv. Detta är vad du kan göra själv för att må bättre:

 • Det är viktigt att ta hand om dina behov som människa. Det vill säga att du sover som du ska, äter bra och vitaminrik kost och lyssnar på ditt inre.

 • När vi känner ångest så är det ofta på grund av något. Ofta kanske man inte vet varför, men det kan innebära att du behöver förändra något. Det kan vara att du inte trivs hemma eller på jobbet, vilka kan vara svåra att ändra på. Om du känner så, så kan förändringar kännas läskiga, men de leder oftast till att du mår bättre i slutändan.

 • Var autentisk mot dig själv och andra. Många bryr sig för mycket om vad andra tycker och är rädda för att visa vem dom är. Våga vara den du är och våga vara transparent och visa hela dig själv. 

Hur kan man som anhörig hjälpa personer som lider av psykisk ohälsa?

Om du känner någon som lider av psykisk ohälsa så är det viktigt att du vågar prata med personen. Visa att du ser att personen inte mår bra och försök att se saker från dennas synvinkel. Många som mår dåligt har varit med om trauman eller annat som får dem att må dåligt. Om du känner någon som lider av psykisk sjukdom så är det också viktigt att veta att de ser världen med andra ögon än du själv . Visa att du finns där och bli inte rädd för den andra personens känslor, även om de känns främmande. Kanske kan du hjälpa din anhöriga att söka hjälp genom att följa med eller annat. Många som mår dåligt lever i skam, så det är viktigt att inte skambelägga personen.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och innefattar alla obalanser gällande det psykiska måendet. Några exempel på vad som kan räknas in i begreppet:

(Visited 206 times, 1 visits today)
Close